Đánh giá hiệu quả triển khai CRM

Đánh giá hiệu quả triển khai CRM Bạn cũng biết rồi đấy, việc đánh giá hiệu quả triển khai CRM là yếu tố cần thực hiện sau khi xây dựng và vận hành hệ thống CRM. Đánh giá giúp doanh nghiệp thấy được mô hình CRM lựa chọn có phù hợp với doanh nghiệp không. […]

Làm sao xây dựng hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp của mình

Làm sao xây dựng hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp của mình Làm sao xây dựng hệ thống crm phù hợp với doanh nghiệp mình? Là câu hỏi của bao doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu hiểu rõ về lợi ích lớn lao việc ứng dụng phần mềm vào việc chăm sóc […]