Đánh giá hiệu quả triển khai CRM

Đánh giá hiệu quả triển khai CRM Bạn cũng biết rồi đấy, việc đánh giá hiệu quả triển khai CRM là yếu tố cần thực hiện sau khi xây dựng và vận hành hệ thống CRM. Đánh giá giúp doanh nghiệp thấy được mô hình CRM lựa chọn có phù hợp với doanh nghiệp không. […]