SuiteCRM 8 is coming!

suitecrm 8 is coming

SuiteCRM 8 is coming! SalesAgility is hard at work developing the next generation of Open Source CRM; SuiteCRM 8. Our team have been busy experimenting, building and overloading on coffee to ensure we develop a robust and scalable CRM application that users will love. We are preparing to publish our first preview of SuiteCRM 8 […]

CRM Cho Quản Trị Hệ Thống

SuiteCRM Cho Quản Trị Hệ Thống 1/Toàn Quyền Quản Trị Hệ Thống Với SuiteCRM bạn có toàn quyền sở hữu. Bạn có thể chọn lựa mô hình triển khai Online hoặc Local và bạn có toàn quyền quản trị dữ liệu của chương trình cũng như Source code phần mềm SuiteCRM khi triển khai. 2/Công Cụ Quản Trị Mạnh […]

SuiteCRM là gì?

SuiteCRM là gì? SuiteCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất thế giới hiện nay. Riêng đối với Việt Nam, giá của các giải pháp phần mềm CRM luôn là vấn đề hàng đầu cho các doanh nghiệp. Vì vậy SuiteCRM thật sự là giải pháp tốt không chỉ đối với công […]