Những đối tượng sử dụng phần mềm crm

SugarCRM

Những đối tượng sử dụng phần mềm crm 1/ Người quản trị hệ thống Tạo CSDL, cài đặt CRM Thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt tham số hệ thống Thiết lập phân nhóm, người sử dụng 2/ Nhà quản lý – Thống kê tình hình kinh doanh – Thiết lập các chiến dịch […]