TÍCH HỢP DỮ LIỆU

TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO CRM

Tích hợp dữ liệu? Dữ liệu của bạn ở đâu? Làm thế nào để bạn mang nó lại với nhau để đo lường sự thành công của công ty bạn trên tất cả các mặt trận? Rất có thể, dữ liệu của bạn hiện đang nằm trong thứ mà các chuyên gia CRM gọi là […]